Youth choir «Contrast» of Nizhny Novgorod Provincial College (Nizhny Novgorod, Russia), artistic director – Olga Podolskaya

Youth choir «Contrast» of Nizhny Novgorod Provincial College (Nizhny Novgorod, Russia), artistic director – Olga Podolskaya

Youth choir «Contrast» of Nizhny Novgorod Provincial College (Nizhny Novgorod, Russia), artistic director – Olga Podolskaya